Elevador pneumàtic – Dossier didàctic

Tema

Neumàtica i hidràulica aplicada: construcció d’un elevador neumàtic. 1er de batxillerat.

Continguts curriculars

Màquines i sistemes:

 • Descripció dels conceptes fonamentals de la pneumàtica.
 • Identificació dels elements bàsics d’una instal·lació pneumàtica.
 • Anàlisi de circuits pneumàtics característics i enumeració d’aplicacions.
 • Representació esquematitzada de circuits pneumàtics utilitzant la simbologia adequada.
 • Interpretació de plànols i esquemes pneumàtics.
 • Muntatge i experimentació de circuits pneumàtics bàsics.
 • Simulació de circuits pneumàtics bàsic.

  Objectius formatius – Criteris d’avaluació

Al finalitzar la pràctica l’estudiant serà capaç de:

 1. Definir (C) la pneumàtica i explicar (C) els seus avantatges en l’automatització de processos.
 2. Enumerar (C) aplicacions de la pneumàtica i comprendre per què es fan servir.
 3. Dissenyar (P) un disseny pneumàtic.
 4. Construir (P) un circuit pneumàtic senzill amb material molt simple i analitzar el seu funcionament.
 5. Resoldre (P) problemes numèrics de pneumàtica.
 6. Reflexionar (C) sobre els problemes que poden sorgir durant la construcció del disseny i ser capaç de proposar (C) millores.
 7. Treballar (A) en grup i respectar (A) les normes de seguretat del taller.

(C) : Contingut conceptual (P): Contingut procedimental (A): Contingut Actitudinal

Competències específiques de la matèria

 • Competència tecnològica: adquirir coneixements sobre els instruments i els processos pneumàtics. Abordar i resoldre problemes pneumàtics senzills amb creativitat i autonomia. Utilitzar amb precisió terminologia, simbologia, mètodes de representació gràfica i instruments de processos. Interaccionar directament amb les TIC.
 • Competència en experimentació: adquirir capacitats per projectar, planificar i construir objectes pneumàtics aplicant les tècniques específiques que li són pròpies i manipulant amb destresa els materials, les eines i les màquines necessaris. També suposa desenvolupar habilitats per efectuar correctament mesures i realitzar proves de funcionament.
 • Competència en modelització i simulació:adquirir coneixements sobre simulacions didàctiques per mitjà de programes informàtics, els quals permeten què l’alumnat descobreixi les lleis que regeixen processos tecnològics i que recreï el funcionament d’un circuit pneumàtic.

Presentació

Les parts que formen aquesta activitat són les següents:

Introducció teòrica

On es treballa sobre què és la neumàtica, quines aplicacions té, quina és la seva presència a la tecnologia des d’una vessant històrica, quins són els principis matemàtics i físics que n’expliquen el seu funcionament, com podem representar circuits neumàtics i com podem simular-los.

En acabar aquesta secció es completaran 5 activitats relacionades que ajudaran a consolidar l’aprenentatge teòric abans de construir un model d’elevador neumàtic.

Construcció

Amb els materials proporcionats, eines disponibles a taller i la pauta inicial proporcionada  els alumnes hauran de planificar les fases constructives i completar la taula de seqüenciació (pas, material, eines, temps d’execució).

Cal recordar als grups de treball les normes de seguretat a seguir a taller.

Screen Shot 2016-05-06 at 12.02.08

Elevador a construir. (Elaboració pròpia del grup)

Problemari

Resolució de problemes sobre el model construit, on els grups podran predir i verificar el comportament de l’elevador en variar algunes de les seves característiques.

Avaluació

L’avaluació mesura el grau d’aprenentatge un cop finalitzada l’activitat, posant el termòmetre en els següents punts clau referents a l’assoliment dels objectius plantejats. 

AVALUACIÓ ACTIVITAT
Part de la activitat a avaluar Tipus avaluació Grup/ind Pes Nota max
Problemari teoria introductòria 5 Problemes Individual (N1) 20% 10
Construcció elevador neumàtic Rúbrica de projecte Grup (N2) 30% 6
Problemari projecte Grup (N3) 30% 4
Qüestionari final 10 preguntes Individual (N4) 20% 10
Nota final individual Nfi= (20%N1+20%N4+30%N2+30%N3)/30 100% 10

 

Rúbrica de projecte

Sobre una nota màxima de 6, la rúbrica valora els següents punts de la part pràctica en grup de l’activitat.

RÚBRICA DE PROJECTE
+0 +0,5 +1 +1,5
Taula de seqüència de muntatge No s’ha completat o s’ha completat incorrecta en la seva totalitat S’ha presentat peró hi ha  errors significatius de concepte. S’ha presentat amb pocs errors de concepte. S’ha completat correctament en la seva totatlitat
Vídeo funcionament elevador No s’ha realitzat S’ha realitzat peró l’elevador no funciona S’ha realitzat satisfactoriament S’ha realitzat satisfactòriament i amb cura en aspectes formals
Funcionament elevador No ha funcionat i no s’han indicat les possible causes. No ha funcionat, però s’han detallat les possible causes Ha funcionat correctament amb una càrrega, peró no de forma continuada Ha funcionat correctament de forma continuada i amb diverses càrregues
Actituds El grup no mostra signes d’organització. Les indicacions no han estat seguides. Es mostra poc interès El grup mostra signes d’organització i interès, tot i que les pautes donades no s’ha seguit. El grup mostra signes abundants d’organització i interès. Les pautes s’han seguit en general. El grup és organitzat i mostra interès. Ha seguit les pautes donades.
Nota màxima 0 2 4 6

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s